پاورپوینت آماده جزوه و پاورپوینت درس مدیریت منابع انسانی رشته مدیریت

|30008764|dhb|دریافت فایل:|فهرست مطالب مقدمه تجزیه ، طراحی وطبقه بندی مشاغل نیرویابی ، جذب، گزینش آموزش وتوسعه منابع انسانی حقوق ودستمزد ارزشیابی مشاغل انضباط و رسیدگی به شکایات ارزشیابی شایستگی کارکنان برنامه ریزی نیروی انسانی سلامتی ، ایمنی و رفاه کارکنان ب وظایف ومسئولیتهای...
مشخصات فایل مورد نظر در مورد پاورپوینت آماده جزوه و پاورپوینت درس مدیریت منابع انسانی رشته مدیریت آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

فهرست مطالبمقدمهتجزیه ، طراحی وطبقه بندی مشاغلنیرویابی ، جذب، گزینشآموزش وتوسعه منابع انسانیحقوق ودستمزدارزشیابی مشاغلانضباط و رسیدگی به شکایاتارزشیابی شایستگی کارکنانبرنامه ریزی نیروی انسانیسلامتی ، ایمنی و رفاه کارکنانب وظایف ومسئولیتهای اختصاصی که عبارتند از1 جذب وگزینش2 آموزش وتوسعه منابع انسانی3 طراحی سیستمهای حقوق ودستمزد4 شناخت استعدادها ، علائق ، انگیزه ها وشخصیتنیروها ی انسانی از طریق ایجاد ارتباطات انسانی5 انجام اقدامات مربوط به نگهداری تن وروانمنابع انسانی

6 انجام اقدامات مربوط به فعل وانفعالات وجابه جاییهایپرسنلی7 انجام اقدامات مربوط به نظم وانضباط ورسیدگیبه شکایات8 ارزشیابی شایستگی کارکنان9 برنامه ریزی نیروی انسانی10 انجام اقدامات مربوط به از کار افتادگی ،بازنشستگی ومستمری بگیری کارکنان

اهداف کلیتعاریف مفاهیم ومزایای تجزیه وطبقه بندی مشاغلبرخی ازاصطلاحات تجزیه وطبقه بندی مشاغلروشهای تجزیه وطبقه بندی مشاغلکاربرد تجزیه شغل در، نیرویابی ، جذب وگزینشطبقه بندی مشاغل در ایران

هدفهای رفتاریپس از مطالعه دقیق این فصل ازشما انتظار می رود1 تجزیه شغل را تعریف نموده ، اهداف ومزایای آنرا شرح دهید.2 پرسشنامه شناخت شغل را طراحی نمایید.3 فرم شرح شغل را با استفاده از پرسشنامهشناخت شغل تهیه وتنظیم نمایید.4 فرم شرایط احراز شغل را تهیه وتنظیم نمایید.